การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ในปี 2564 เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ

 

คณะกรรมการบริหารควารเสี่ยงและธรรมาภิบาล

รายชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน เหตระกูล กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทจะถูกเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดและติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าของแผนต่อผู้บริหารระดับสูง