อัตรส่วนทางการเงิน

รายการ 31 .. 65 31 .. 64 31 .. 63
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66 1.06 0.73
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.49 0.92 0.65
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.47 2.10 1.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82 174 185
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.62 11.80 14.56
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19 31 25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.16 3.27 2.76
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 40 112 132
วงจรเงินสด (วัน) 60 93 78
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 14.93 19.43 15.14
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (%) 6.73 5.59 6.42
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 3.76 2.40 2.63
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.01 7.06 3.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.66 4.86 5.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 32 19 26
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.44 0.87 0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 1.53 4.65
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.30 2.00 1.92
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  –
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 0.95 0.77 0.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.10 0.06 0.03
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ดาวน์โหลดงบการเงิน