นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 7 3,178,859 1.25% 3,805 251,103,630 98.74% 3,812 254,282,489 99.99%
ต่างชาติ 0 0 0.% 1 17,257 0.01% 1 17,257 0.01%
รวม 7 3,178,859 1.25% 3,806 251,120,887 98.75% 3,813 254,299,746 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 20 มีนาคม 2561

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787
2 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 15,959,700 6.276
3 นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390
4 นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878
5 นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.105
6 นางสาวเกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์ 4,793,800 1.885
7 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376
8 นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,50,000 1.376
9 นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 2,896,994 1.139
10 นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 29 มิถุนาย 2561 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 254,236,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน