นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 7 8,815,570 1.44 8,310 597,024,746 97.33 8,317 605,840,316 98.77
ต่างชาติ 3 7,551,494 1.23 2 22,257 0.00 5 7,573,751 1.23
รวม 10 16,367,064 2.67 8,312 597,047,003 97.33 8,322 613,414,067 100.00
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2566

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว 48,000,000 7.83
2 นาย ประชา เหตระกูล 42,093,021 6.86
3 นาย วิชัย มียิ่ง 29,000,000 4.73
4 นาย แดน เหตระกูล 24,120,310 3.93
5 นาย ศุภณัฐ คณาธนะวนิชย์ 19,390,000 3.16
6 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 12,800,000 2.09
7 นาย ยงยุทธ พัวประเสริฐ 8,729,554 1.42
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,506,275 1.39
9 นาย ณรงค์ ฐานุธรรมกุล 7,261,514 1.18
10 นาย กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์ 6,601,000 1.08
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2566 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 613,414,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน