นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 8 26,408,353 6.39% 6,648 386,875,867 93.61% 6,656 413,284,220 100%
ต่างชาติ 1 200 0.% 1 17,257 0.00% 2 17,257 0.01%
รวม 9 26,408,553 6.39% 6,649 386,893,124 93.61% 6,658 413,301,677 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2564

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายประชา เหตระกูล 42,093,021 10.185
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,676,658 6.213
3 นายแดน เหตระกูล 24,120,310 5.836
4 นายศุภณัฐ คณาธนะวนิชย์ 15,770,000 3.816
5 นายธนาคาร ศรีธรรม 10,000,000 2.420
6 นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 7,311,514 1.769
7 นายยงยุทธ พัวประเสริฐ 7,229,554 1.749
8 นายธนรัตน์ รักอริยพงศ์ 6,800,000 1.645
9 นายกรณ์ฐพล แซ่เฮ้ง 4,809,000 1.164
10 นายอนุพงศ์ บุญอนันตพัฒน์ 4,500,000 1.089
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2564 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 413,301,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน