นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 7 3,238,909 1.27% 4,034 251,043,580 98.72% 4,041 254,282,489 99.99%
ต่างชาติ 0 0 0.% 1 17,257 0.01% 1 17,257 0.01%
รวม 7 3,238,909 1.27% 4,035 251,060,837 98.73% 4,042 254,299,746 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 20 มีนาคม 2561

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787
2 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 15,959,700 6.276
3 นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390
4 นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878
5 นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.105
6 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376
7 นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376
8 นางสาวเกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์ 3,114,900 1.237
9 นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120
10 นายพูลศักดิ์ โฆษิตนันทกุล 2,806,800 1.104
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 20 มีนาคม 2561 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 254,236,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน