เศรษฐกิจไทยในปีในปี 2560 ขยายตัวดีขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.0 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว การลงทุนในภาคเอกชน  การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกที่มีการขยายตัวขึ้น ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

     โดยรวม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,258.45 ล้านบาท ถึงแม้ว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3.57 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการที่ธนาคารได้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันธนาคาร จากการเรียกร้องของโครงการที่ถูกยกเลิกเมื่อต้นปี 2560 โดยธนาคารไม่สามารถปฎิเสธการจ่ายเงินได้ จึงเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องทำการบันทึกค่าใช้จ่ายจากรายการดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัทร้องต่อศาลปกครองในกรณีถูกยกเลิกโครงการกำลังรอการพิจารณาคดีจากศาลทางกลุ่มบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจะออกมาในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

     และในปี 2560 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบริษัทแม่ได้มีการปรับโครงสร้างภายในเพื่อให้สามารถตรวจสอบกันเองพร้อมทั้งยังได้เสริมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบภายใน พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในจากเดิมเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และในปี 2561 ได้มีการกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

     สำหรับปี 2561 แนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 30 ปี ทำให้บริษัท เรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลาจากนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยแลนด์ 4.0 บริษัทฯประเมินว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งธุรกิจ E-Commerce ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการเงินการธนาคาร รวมทั้งโลจิสติกส์ ทุกภาคต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง ทั้งนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ระหว่างส่วนราชการ จังหวัดและปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดได้ในปี 2561 ได้เพิ่มขึ้น

     สุดท้ายนี้ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่เชื่อมั่นไว้วางใจ และสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ทีมงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มีความพร้อม ที่จะปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์  เพื่อนำพา องค์กรให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานกรรมการบริษัทฯ