คณะกรรมการบริษัท

IRCP board has deep industry experience guiding us towards the accomplishment of our vision

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าผลตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร