เราเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในวงการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยาวนานกว่า 33 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่สามารถให้ บริการอย่างครบวงจร อยู่ในอุตสาหกรรมที่อัตราการเติบโตสูงและมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าคิดกล้าแสดงออกเราชาว IRCP ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเราตามตำแหน่งงานที่รับ สมัครดังนี้

Project Coordinator

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 1. รับผิดชอบควบคุมติดต่อประสานงานกับทีมงานต่างๆในโครงการ
 2. จัดตารางนัดหมายการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานคู่มือและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ

 1. แก้ไขปัญหาต่างๆเบื้องต้นให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานของ

โครงการที่ได้กำหนดไว้

 1. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง, อายุ20ถึง25ปี
 2. วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. มีใจรักการบริการ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 2. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

Senior Network Engineer

Job Descriptions

 1. Design and Implement network solution to support the business needs through strong knowledge of networking devices
 2. Perform design and configuration of network for performance tuning with better reliability.
 3. Providing network support and troubleshooting for customers.
 4. Keep up-to-date with products and technologies of system, hardware, software, network technology, network security, network provider, storage networking data center and virtualization.
 5. Support business projects related to network and completing assignments within committed timeframes.
 6. Responsible for establishing, executing and tracking project plans.
 7. Preparing monthly maintenance and repair report.
 8. Ability to work effectively as a team member and ability to travel at short notice.
Qualifications
 1. Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Telecom Engineering, Network Engineering, IT or related fields.
 2. At least 3 years’ experience in the system integration, IT infrastructure, network field and security field.
 3. Well experience and knowledge in networking system devices and Wireless, especially Alcatel, Aruba, Cisco Web, Mail Security, Firewall Fortigate, and Juniper.
 4. Certify CCNA or ACSE is an advantage.
 5. Good interpersonal and presentation skill with adequate technical knowledge and service-minded.
 6. Good command of read, listen and written English.
 7. Good communication, analytical thinking and effective communication skills with interpersonal and problem solving skill.
 8. Good attitude and able to work under pressure.
 9. Able to work on night and weekend by job duties and travel upcountry

Project Engineer 1 อัตรา

Job Description
 1. Support and coordinate with partners in terms of network design, Installation, Commissioning and marking activities.
 2. Taking responsibility for project target. Design, implement, and capacity planning in IP/MPLS Core Network domain and mobile internet which support mobile and enterprise network.
 3. To be 2nd tier for troubleshooting the incident/problem
 4. Provide efficient support on network services in timely manner
 5. Ensure that provided service meet the requirements as per service level agreement with the client
 6. Helps to determine new, creative ways to employ teams on projects and distribute responsibilities. Prepare necessary document of shop drawing, material submittals required for customer approval
 7. Monitor and control subcontractor work to meet the company standard. Ensure the projects meet schedule and approval plan
Qualifications
 1. Minimum of Bachelor’s degree in Telecommunication Engineering, Computer Science, Computer Engineer or related field
 2. Priority given to those with at least 3 years working experience in telecommunication, especially involving Router/MGW/MSC/STP/SBC
 3. Project experience involving TOT/CAT an advantage
 4. Good spoken and written English
 5. Good background on mobile network 2G/3G/4G/VoLTE/VoWiFi will be advantage
 6. Good technical skill on IP/MPLS, MPLS traffic engineering, routing, BGP, OSPF, IS-IS
 7. Basic knowledge of IT, familiar with Linux or similar operating system
 8. Self-motivated, creative and innovative and willing to learn new technologies
 9. Service-minded attitude

Senior System Engineer 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้บริการออกแบบและติดตั้ง (Design , Installation and configuration) อุปกรณ์และระบบ
 2. ให้ดูแลและบริหารจัดการ(Operation and Administration) อุปกรณ์และระบบ
 3. ให้บริการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (Corrective and Preventive Maintenance ) Remote Support and onsite Support
 4. ให้คำแนะนำ อบรมการใช้งานอุปกรณ์และระบบ
 5. ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบ (Performance Tuning and Patch upgrade)
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ,IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 1-3 ปี สำหรับ System Engineer และ 3 – 5 ปีขึ้นไปสำหรับ Senior System Engineer ในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
  • อุปกรณ์ Rack Server ,Blade Server ( HPE,DELL,IBM, LENOVO)
  • อุปกรณ์ STORAGE HPE,DELL, EMC หรือ PURE STORGE และ Tape Library หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบ Virtualization vSphere/vCenter ,Hyper-V
  • ระบบสำรองข้อมูล VERITAS/VEEAM/ACRONIS หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบปฎิบัติการ Windows Server / Linux / HP-UX
  • ประกาศนียบัตร (Certifications) MCSE/MCSA/HPE ATP/VCP/VTSP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Coordinator​​ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และงานด้านเอกสารการประมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 2. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ ในการเปิด P/R รวมถึงการตรวจสอบต้นทุน ความถูกต้อง ได้ตามเวลาที่กำหนด
 3. ปฏิบัติงานด้านการออก Sale Order ในการออกรายละเอียดเพื่อเก็บเงินตามงวดงานจากลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 3. ประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านการจัดซื้อ , ธุรการ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. การใช้งาน MS Office ได้ดี

Payment Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำ Payment Voucher , หัก ณ ที่จ่าย
 2. รับวางบิล และจ่ายเช็ค
 3. ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ
 4. จัดทำภ.ง.ด. 1 , 3 , 36, 53, 54
 5. บันทึกบัญชีการจ่ายชำระเงินสดย่อย
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี บัญชี , การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีประสบการณ์ 0-2 ปี

Purchasing Officer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบใบขอซื้อ รายการสินค้า จำนวน ราคา และเงื่อนไข ถูกต้องตรงกับใบราคาสินค้า ใบเสนอราคา หรือเอกสารเทียบเท่า
 2. จัดหาแหล่งซื้อสินค้า และบริการใหม่ เพื่อเปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และการบริการ
 3. จัดซื้อสินค้าตามรายการสินค้าใบขอซื้อ หรือเอกสารเทียบเท่าใบขอซื้อ
 4. การเจรจาต่อรองสินค้า และเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 5. ประสานงานกับผู้ขาย ตัวแทนนำเข้าสินค้า แผนกคงคลัง และแผนกจัดส่ง เรื่องนัดหมายรับส่งสินค้า
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 2. ประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงานจัดซื้อ
 3. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Information Technology
 4. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 5. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทุกชนิด

Account Manager​​ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับลูกค้า
 2. วางแผนและรายงานการขายให้เป็นตามเป้าหมาย
 3. รวบรวมความต้องการและสินค้าให้ตรงความต้องการ
 4. เจรจาต่อรองและประสานงานกับเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
 5. เตรียมการและประสานงานเพื่อนำข้อมูลเพื่อนำเสนอ
 6. ค้นหาความต้องการของลูกค้าโอกาสในการขาย
 7. ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าและหาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ
 8. จัดเตรียมข้อเสนอทางเทคนิคและราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า
 9. ดำเนินกรตามขั้นตอนจัดซื้อเพื่อให้ถูกต้องตามระบวนการจัดซื้อ
คุณสมบัติ
 1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ประสบการณ์ มีความสามารถในการขายระบบ Network และ Telecom ในกลุ่มลูกค้าเอกชน