วิสัยทัศน์องค์กร

“ IRCP ผู้นำในการวางรากฐานด้านนวัตกรรม ดิจิตอลเทคโนโลยี ”

 

พันธกิจองค์กร

 • ลูกค้า
  • นำนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีทางโครงสร้างพื้นฐาน
  • วางรากฐานความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพนำไปสู่การให้บริการมาตรฐานสากล และเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
 • พันธมิตร
  • สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายและเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
 • บุคลากร
  • สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับบุคลากรโดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
 • ผู้ถือหุ้น
  • สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างยั่งยืนและคืนกำไรสู่สังคม