ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

     บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund I”)
     โดยบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 58,874,883 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,650,838.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 265,525,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 117,749,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม...