ชื่อ ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม EM-IRCP-05-63-แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ครั้งที่-2563-เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม.pdf
จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2563 1.-จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ครั้งที่-1-2563.pdf
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 A1.-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2562-.pdf
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 A2.F-53-4_SEC_Clean.pdf
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ A2.F-53-4_SEC_Clean.pdf
เอกสารแนบ 4 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (247-7) A4.-247_7-Form_IRCP_K.-Pracha-and-K.-Dan_SEC_Clean.pdf
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอร์ชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) A5.-เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม-RPT-IM-สารสนเทศ-RPT_SEC_Clean.pdf
เอกสารแนบ 6 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) A-6-IFA-Report_Final_SEC_Clean-00000002.pdf
เอกสารแนบ 7 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. A7.-Proxy-Form-A-Prepared-by-TM.pdf
เอกสารแนบ 7 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. A7.-Proxy-Form-B-Prepared-by-TM.pdf
เอกสารแนบ 7 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. A7.-Proxy-Form-C-Prepared-by-TM.pdf
เอกสารแนบ 8 คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม A8.-คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ-การลงทะเบียน-และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม.pdf
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น A9.-รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้รับมอบฉันทะ-1.pdf
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง A10.-ข้อบังคับของบริษัท-ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม.pdf
เอกสารแนบ 11 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม A11.-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม.pdf