ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 OK-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2564.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 IRCP-หนังสือเชิญประชุม-AGM-2564-1.pdf
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 -1-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-25-1.pdf
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 Annual-Report-IRCP-2020-.pdf
เอกสารแนบ 3 ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ -3-พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง-commented-by-TM-1.pdf
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดประวัติบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม -4-พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่-commented-by-TM.-1.pdf
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) -5-Form-53-4_TH-1.pdf
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) -6-IM-Whitewash_TH-1.pdf
เอกสารแนบ 7 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (247-7) -7-แบบ-247-7-ล่าสุด.pdf
เอกสารแนบ 8 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -8.-IM-RPT_TH-1.pdf
เอกสารแนบ 9 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) -9-IFA-Report_TH-1.pdf
เอกสารแนบ 10 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข -10-หนังสือมอบฉันทะ-แบบ-ข-commented-by-TM.-1.pdf
เอกสารแนบ 11 คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม -11-คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ-การลงทะเบียน-commented-by-TM.-1.pdf
เอกสารแนบ 12 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง -12-ข้อบังคับของบริษัท-ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม-commented-by-TM-v2.-2.pdf
เอกสารแนบ 13 คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท -13-คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ.-1.pdf
เอกสารแนบ 14 การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 -14-การใช้รหัสคิวอาร์.-1.pdf
เอกสารแนบ 15 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม -15-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป.-1.pdf
เอกสารแนบ 16 มาตรการและแนวปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -16-มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด.pdf
เอกสารมอบฉันทะ (แบบ ก) -แบบ-ก.pdf
เอกสารมอบฉันทะ (แบบ ข) -แบบ-ข.pdf
เอกสารมอบฉันทะ (แบบ ค) -แบบ-ค.pdf
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 .pdf
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 .pdf
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 .pdf
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 -ประจ.pdf