ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 -2565.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 IRCP_หนังสือเชิญประชุม-AGM-TH.pdf
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders IRCP_หนังสือเชิญประชุม-AGM-EN.pdf
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 IRCP_เอกสารแนบ-1_รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ครั้งที่-1-2565.pdf
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 56-1-One-Report-2564-IRCP.pdf
เอกสารแนบ 3 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ IRCP_เอกสารแนบ-3_ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ.pdf
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข IRCP_เอกสารแนบ-4_หนังสือมอบฉันทะ-แบบ-ข.pdf
เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) IRCP_เอกสารแนบ-5_ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IRCP_เอกสารแนบ-6_แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัท IRCP_เอกสารแนบ-7_ข้อบังคับของบริษัท.pdf
เอกสารแนบ 8 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ IRCP_เอกสารแนบ-8-คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ.pdf
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IRCP_เอกสารแนบ-9_แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท IRCP_เอกสารแนบ-10_แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท.pdf
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 1.-การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565.pdf
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565 2.-การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ-ประจำปี-2565.pdf
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 3.-แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565.pdf
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565 4.-แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ-ประจำปี-2565.pdf
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 5.-แบบการส่งคำถามล่วงหน้า-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2565.pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก -แบบ-ก.pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค -แบบ-ค.pdf