ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 -2563-H.pdf
รายงานประจำปี 2562 Annual-Report-IRCP-2019-.pdf
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม -2563-เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1.-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2563-SET..pdf
Invitation to the 2020 Ordinary General Meeting of Shareholders International Research Corporation Public Company Limite 1.-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2563-E-SET..pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า .pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก -แบบ-ก.-.pdf
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข -แบบ-ข..pdf
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. -แบบ-ค.-.pdf