ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 AR-IRCP-2018.pdf
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 -2561.pdf
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 -2561.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 -2561-27-04-2561.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 -2561-10-04-2561.pdf
Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders Invitation-to-the-2018-Annual-General-Meeting-of-Shareholders.pdf
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2561 -ปี-2561.pdf
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค -Proxy Form A B and C -ก-ข-และ-ค-Proxy-Form-A-B-and-C-.pdf