ชื่อ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 -ประจำปี-2562.pdf
Invitation to the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders Invitation-to-the-2019-Ordinary-General-Meeting-of-Shareholders.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า -ปี-2562-1.pdf
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. -ค..pdf