ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2.-OK-IRCP-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2562-.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 1.-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2562-ครั้งที่-2-.pdf
รายงานประจำปี 2561 Annual-Report-IRCP-2018-.pdf
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 -ประจำปี-2562.pdf
Invitation to the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders Invitation-to-the-2019-Ordinary-General-Meeting-of-Shareholders.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า -ปี-2562-1.pdf
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. -ก.pdf
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. -ค..pdf