ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 -ครั้งที่-1-2565.pdf
IRCP_หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 IRCP_หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ครั้งที่-1-2565.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2564 IRCP_เอกสารแนบ-1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2564.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 2_สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพ IRCP_เอกสารแนบ-2_สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดฯ_Thai.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 3_แบบรายงานการเพิ่มทุน IRCP_เอกสารแนบ-3_แบบรายงานการเพิ่มทุน_Thai.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 4_หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข IRCP_เอกสารแนบ-4_หนังสือมอบฉันทะ-แบบ-ข-1.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 5_ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IRCP_51.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 6_ข้อบังคับของบริษัท IRCP_เอกสารแนบ-6_ข้อบังคับของบริษัท.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 7_แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) IRCP_71-3.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 8_แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) IRCP_เอกสารแนบ-8_แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-E-EGM.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 9_ประวัติกรรมการอิสระนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล IRCP_เอกสารแนบ-9_ประวัติคุณ-นที-กิตติวิทย์เชาวกุล-1.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 10_แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป IRCP_เอกสารแนบ-10_แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมโดยสังเขป-1.pdf
IRCP_เอกสารแนบ 11_มาตรการและแนวปฏิบัติในการประช~ามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด IRCP_14-1.pdf