ชื่อ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 -31-05-2561.pdf
หนังสือบริคณห์สนธิ .pdf
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 5.-นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.pdf
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 7.-นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน.pdf
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10.-นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.pdf