ชื่อ ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EM-IRCP-17-64-แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน-TH.pdf
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน -1.pdf
แผนที่ของสถานที่รับรองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน .pdf
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิรช คอร์ปอเรชั่น. -บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล-รีเสิรช-คอร์ปอเรชั่น-1.pdf
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) -บุคคลและนิติบุคคล.pdf
หนังสือมอบอำนาจ .pdf
Notification of the Subscription Rights EM-IRCP-17-64-แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน-EN.pdf
Notification of the Allocation and Subscription Document. Notification-of-the-Allocation-and-Subscription-Document.pdf
Map to the Venue for Subscription of Newly Issued Ordinary Shares. Map-to-the-Venue-for-Subscription-of-Newly-Issued-Ordinary-Shares.pdf
Power of Attorney For subscription of newly issued ordinary shares. Power-of-Attorney-For-subscription-of-newly-issued-ordinary-shares.pdf
U.S. Indicia Checklist. U.S.-Indicia-Checklist.pdf
Subscription Form for New Ordinary Shares. Subscription-Form-for-New-Ordinary-Shares.pdf
ข้อบังคับบริษัท 1.-IRCP-ข้อบังคับ-IRCP-14-08-2563.pdf
หนังสือบริคณห์สนธิ .pdf
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 5.-นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.pdf
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ -บริษัท-อินเตอร์เนชั่นแนล-รีเสริช-คอร์ปอเรชั่น-จำกัด-มหาชน..pdf
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 7.-นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน.pdf
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10.-นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.pdf
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 11.-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_17-05-65.pdf