วันที่/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ค. 2565 17:12 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) รายละเอียด
13 พ.ค. 2565 17:02 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 พ.ค. 2565 13:05 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2/2565 และแก้ไขวันที่ชำระดอกเบี้ย รายละเอียด
28 เม.ย. 2565 17:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
26 เม.ย. 2565 08:04  หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 รายละเอียด
22 เม.ย. 2565 17:07  แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 17:41 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 17:38  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
21 เม.ย. 2565 07:50  หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 22 เมษายน 2565 รายละเอียด
20 เม.ย. 2565 17:04  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
19 เม.ย. 2565 18:04  แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียด
19 เม.ย. 2565 17:10  แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
18 เม.ย. 2565 17:38 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
12 เม.ย. 2565 19:28 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) รายละเอียด
12 เม.ย. 2565 19:25 แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
01 เม.ย. 2565 12:35 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
23 มี.ค. 2565 17:03 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียด
11 มี.ค. 2565 17:12  การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
04 มี.ค. 2565 17:25  แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
04 มี.ค. 2565 17:15  แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
01 มี.ค. 2565 17:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 18:26 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 18:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 18:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 17:58 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ รายละเอียด
28 ก.พ. 2565 17:44 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 รายละเอียด
07 ก.พ. 2565 17:23 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
04 ก.พ. 2565 17:10 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท รายละเอียด
27 ม.ค. 2565 19:43 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกแและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
27 ม.ค. 2565 17:08 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกแและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
27 ม.ค. 2565 17:03 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
18 ม.ค. 2565 08:31 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกแและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
17 ม.ค. 2565 18:25 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ รายละเอียด
13 ม.ค. 2565 07:18 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) รายละเอียด
20 ธ.ค. 2564 08:50 แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
09 ธ.ค. 2564 17:36 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) รายละเอียด
23 พ.ย. 2564 12:38 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
16 พ.ย. 2564 17:19 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) รายละเอียด
16 พ.ย. 2564 13:21 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 18:06 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 18:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 18:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 17:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
21 ต.ค. 2564 17:31 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
23 ส.ค. 2564 08:36 หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รายละเอียด
18 ส.ค. 2564 12:40 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) รายละเอียด
16 ส.ค. 2564 19:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
16 ส.ค. 2564 19:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
16 ส.ค. 2564 19:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
21 ก.ค. 2564 19:48 การขยายระยะเวลาการรับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
16 ก.ค. 2564 12:33 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด
16 ก.ค. 2564 12:33 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท (แก้ไข) รายละเอียด
12 ก.ค. 2564 12:35 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียด
12 ก.ค. 2564 08:43 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
05 ก.ค. 2564 17:03 เผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering บนเว็ปไซต์ของบริษัท รายละเอียด
01 ก.ค. 2564 17:09 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
01 ก.ค. 2564 17:08 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (แก้ไข) รายละเอียด
01 ก.ค. 2564 13:22 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
30 มิ.ย. 2564 17:06 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ IRCP รายละเอียด
30 มิ.ย. 2564 13:07 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
01 มิ.ย. 2564 08:42 แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
25 พ.ค. 2564 20:08 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
18 พ.ค. 2564 08:10 แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ (แก้ไข) รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 17:01 แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 20:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
22 เม.ย. 2564 08:42 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
16 เม.ย. 2564 17:04 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียด
16 เม.ย. 2564 17:03 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และพิจารณาไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
12 เม.ย. 2564 12:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) มีมติไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (White-wash) และมีมติไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
12 เม.ย. 2564 09:22 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) มีมติไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (White-wash) และมีมติไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
09 เม.ย. 2564 19:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
25 มี.ค. 2564 18:24 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
16 มี.ค. 2564 17:05 แจ้งชนะการเสนอราคาในโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ของสำนักงานประกันสังคม รายละเอียด
12 มี.ค. 2564 19:04 ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
12 มี.ค. 2564 17:42 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
12 มี.ค. 2564 17:17 Trading Alert List Information รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 17:04 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ล้างขาดทุนสะสม ลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุน Whitewash รายการเกี่ยวโยง รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 09:18:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 08:52:13 ลดทุนจดทะเบียน โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียน ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลปี 2563 (แก้ไข) รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 08:29:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 08:27:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข) รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 08:04:58 ลดทุนจดทะเบียน โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียน ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลปี 2563 รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 07:28:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 07:28:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 07:27:39 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
19 ม.ค. 2564 17:21 ชี้แจงข่าว รายละเอียด
21 ธ.ค. 2563 08:19 แจ้งการลาออกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน รายละเอียด
12 พ.ย. 2563 19:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ย. 2563 19:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายละเอียด
12 พ.ย. 2563 19:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
05 พ.ย. 2563 08:11 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
10 ก.ย. 2563 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563 รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 21:49 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 17:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 17:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 17:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ส.ค. 2563 19:39:46 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
30 ก.ค. 2563 07:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563 18:01 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (แก้ไข) รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563 17:05 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563 17:03 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
28 พ.ค. 2563 12:56 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
25 พ.ค. 2563 07:16 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
15 พ.ค. 2563 07:38 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 รายละเอียด
15 พ.ค. 2563 07:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข) รายละเอียด
14 พ.ค. 2563 21:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด
14 พ.ค. 2563 21:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด
14 พ.ค. 2563 21:01 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
05 พ.ค. 2563 17:05 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 08:43 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 รายละเอียด
15 เม.ย. 2563 17:30 การขยายเวลาเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 18:01 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
24 มี.ค. 2563 18:13 แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 และแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
24 มี.ค. 2563 18:03 แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 และแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
24 มี.ค. 2563 07:40 แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 และแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
17 มี.ค. 2563 12:35 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียด
11 มี.ค. 2563 08:47 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด
10 มี.ค. 2563 17:44 แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 12:31 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติทิ่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 08:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข) รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 07:56 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 07:51 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 07:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 07:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 07:50 งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
04 ก.พ. 2563 17:31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
23 ม.ค. 2563 17:25 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
25 ธ.ค. 2562 17:33 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม F 53-4) รายละเอียด
25 ธ.ค. 2562 17:06 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Record date ) รายละเอียด
24 ธ.ค. 2562 12:31 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Template 2 ) รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 13:00 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Template) รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 08:57 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 07:56 การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 17:06 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว) ZIP
13 พ.ย. 2562 08:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 08:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 08:12 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
17 ต.ค. 2562 06:50 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
18 ก.ย. 2562 08:50 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 18:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 18:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
05 มิ.ย. 2562 07:32 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 08:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 07:26 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 พ.ค. 2562 07:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 07:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ค. 2562 17:21 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
25 เม.ย. 2562 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
10 เม.ย. 2562 17:02 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
28 มี.ค. 2562 18:37 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
22 มี.ค. 2562 07:24 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งบุคคลรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
11 มี.ค. 2562 17:08 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:47 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:38 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
04 ก.พ. 2562 17:02 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
04 ก.พ. 2562 08:23 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
04 ธ.ค. 2561 07:36 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 12:38 แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:16 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:14 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
22 ต.ค. 2561 17:07 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 17:06 แต่งตั้งกรรมการทดแทน และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
21 ก.ย. 2561 08:34 แต่งตั้งประธานกรรมการ รายละเอียด
17 ก.ย. 2561 07:37 แจ้งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออก รายละเอียด
29 ส.ค. 2561 17:19 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:43 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 2561 08:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 06:48 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:44 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
30 เม.ย. 2561 07:56 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 08:50 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 08:07 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:27 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด
30 มี.ค. 2561 18:38 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียด
09 มี.ค. 2561 17:12 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 09:08  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) ZIP
23 ก.พ. 2561 08:08  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:51  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:50  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:48  งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ก.พ. 2561 08:29  แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
24 ม.ค. 2561 08:13 ชี้แจงรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายเพิ่มเติม รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 08:32 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:09 ชี้แจงเพิ่มเติม รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:08 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561 รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 13:28 รายงานข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 19:20 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 2560 18:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ต.ค. 2560 19:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 17:08 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:38 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:31 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:26 แจ้งลงนามสัญญา ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 07:53 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (เพิ่มเติมไฟล์หมายเหตุประกอบงบการเงิน) (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค. 2560 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:05 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
24 ก.ค. 2560 08:10 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
27 มิ.ย. 2560 12:52 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด

ดูข่าวอื่นๆ