วันที่/เวลา หัวข้อข่าว
17 ต.ค. 2562 06:50 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
18 ก.ย. 2562 08:50 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 18:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 18:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 17:14 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
05 มิ.ย. 2562 07:32 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 08:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 07:26 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 พ.ค. 2562 07:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
15 พ.ค. 2562 07:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ค. 2562 17:21 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
25 เม.ย. 2562 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
10 เม.ย. 2562 17:02 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
28 มี.ค. 2562 18:37 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
22 มี.ค. 2562 07:24 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งบุคคลรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
11 มี.ค. 2562 17:08 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:47 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2562 07:38 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
04 ก.พ. 2562 17:02 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
04 ก.พ. 2562 08:23 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
04 ธ.ค. 2561 07:36 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 12:38 แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:16 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 20:14 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
22 ต.ค. 2561 17:07 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 17:06 แต่งตั้งกรรมการทดแทน และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
21 ก.ย. 2561 08:34 แต่งตั้งประธานกรรมการ รายละเอียด
17 ก.ย. 2561 07:37 แจ้งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออก รายละเอียด
29 ส.ค. 2561 17:19 แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:43 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 2561 08:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 06:48 การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
07 พ.ค. 2561 18:44 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
30 เม.ย. 2561 07:56 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 08:50 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 08:07 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:27 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด
30 มี.ค. 2561 18:38 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียด
09 มี.ค. 2561 17:12 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 09:08  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) ZIP
23 ก.พ. 2561 08:08  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:51  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:50  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:48  งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ก.พ. 2561 08:29  แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
24 ม.ค. 2561 08:13 ชี้แจงรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายเพิ่มเติม รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 08:32 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:09 ชี้แจงเพิ่มเติม รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:08 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561 รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 13:28 รายงานข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 19:20 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 2560 18:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ต.ค. 2560 19:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 17:08 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:38 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:31 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:26 แจ้งลงนามสัญญา ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 07:53 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (เพิ่มเติมไฟล์หมายเหตุประกอบงบการเงิน) (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค. 2560 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:05 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
24 ก.ค. 2560 08:10 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
27 มิ.ย. 2560 12:52 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด

ดูข่าวอื่นๆ