Company Name Website
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)   http://itgreen.co.th/ จำหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริหารจัดการและกำจัดขยะ
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ให้บริการ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ แบบครบวงจร (IT Total Service Solutions)
บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ บริหารโครงการและบำรุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการ ออกแบบให้คำปรึกษาวางระบบสารสนเทศบนคลาวด์ (Integrated Cloud Service Agency)
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง สถานีฐาน ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม