ชื่อ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 Annual-Report-2016.pdf
แบบฟอร์ม 56-1 2559 2016_ircp_56-1.pdf
ประกาศเชิญเสนอวาระ AGM 2016 20160330_Meeting_2016_Eng.pdf
ประกาศเชิญเสนอวาระ AGM 2016 20160330_Meeting_2559_Thai.pdf
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Meeting_agenda_AGM2016_ENG.pdf
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Meeting_agenda_AGM2016_Thai.pdf
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 IRCP-MinuteAGM_2016_ENG.pdf
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 IRCP-MinuteAGM_2016_THAI.pdf