ในปี  2559 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน และถือได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานทุกคน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่ “พ่อ” ของแผ่นดิน

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาจากการสรุปผลประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในปี 2559 มีประมาณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.1 สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยปี 2558 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 สูงกว่าในปีที่ผ่านมาโดยในปี 2558 มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -0.9 จากผลการประมาณการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจโดยผ่านการลงทุนและการเพิ่มมาตรการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพการรับรู้รายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ระบบ 4G ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลมีแผนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการขยายวงเงินของมาตรการต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชนอีกทั้งมีมาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบการลงทุนปกติและการเบิกจ่ายตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกินเป็นระยะๆ

ผลจากเศรษฐกิจในปี 2559 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มบริษัทฯมีรายได้ในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,127 ล้านบาทถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 115 ล้านบาทซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกยกเลิกนอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯได้ขยายธุรกิจไปในส่วนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปีแรกซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไปในส่วนของต้นทุนและบุคลากรทำให้มีผลขาดทุนในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯได้ทำการทบทวนและเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจไว้วางใจและให้การสนับสนุนกับธุรกิจในทุกๆด้าน

ในนามของประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริชคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯด้วยดีเสมอมาและขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานกรรมการบริษัทฯ