วันที่/เวลา หัวข้อข่าว
17 Oct 2019 06:50 Grant of Opportunity for Shareholders’ Involvement in Shareholders’ Meeting Agenda and Company Director Candidate Proposals Detail
09 มี.ค. 2561 17:12  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 09:08  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:43  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) ZIP
23 ก.พ. 2561 08:08  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:51  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:50  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 07:48  งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ก.พ. 2561 08:29  แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
24 ม.ค. 2561 08:13 ชี้แจงรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายเพิ่มเติม รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 08:32 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:09 ชี้แจงเพิ่มเติม รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560 17:08 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561 รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 13:28 รายงานข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 19:20 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 2560 18:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
14 พ.ย. 2560 18:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
20 ต.ค. 2560 19:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 17:08 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:38 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:31 แจ้งลงนามสัญญา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 18:26 แจ้งลงนามสัญญา ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:14 รายงานการลงนามสัญญาจ้างโครงการ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 07:53 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (เพิ่มเติมไฟล์หมายเหตุประกอบงบการเงิน) (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค. 2560 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 20:05 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
24 ก.ค. 2560 08:10 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
27 มิ.ย. 2560 12:52 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด

ดูข่าวอื่นๆ