การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ในปี 2560 เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ

 

คณะกรรมการบริหารควารเสี่ยงและธรรมาภิบาล

รายชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน เหตระกูล กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทจะถูกเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดและติดตามความเคลื่อนไหวของความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าของแผนต่อผู้บริหารระดับสูง

ตารางด้านล่างนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำอธิบายความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงจะกระทำตอบสนองต่อแนวโน้มความเสี่ยงได้อย่างทันเวลา

 

IRCP RISK MAP 2018

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการวางระบบบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นการบูรณาการในการกำกับกิจการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  การมีแผนที่ความเสี่ยงที่ดีที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องความเสี่ยงได้ครอบคลุม  และนำสู่การกำกับและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

RISK MAP ที่เสนอ จะใช้โซนสี 4 สีในการแบ่งกลุ่มของความเสี่ยง ที่ต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

ระดับ 25
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง Detail of Each Risks
รายละเอียดความเสี่ยง
S1 : Strategic Risk 1. ความเสี่ยงด้านลูกค้า ฐานลูกค้าปัจจุบัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่นกับลูกค้า ทำให้โอกาสในการได้งานลดลง
Sale เดิมออก ฐานลูกค้าอาจลดลง
S2 : Strategic Risk 2. ความเสี่ยงด้าน Partner ความสัมพันธ์กับ Partner แต่ละรายยังไม่แน่นแฟ้น ทำให้บริษัทไม่เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ของ Partner
S3 : Strategic Risk 3. ยอดขาย และรายได้ ลูกค้าเป็นภาครัฐ > 90%  ดังนั้นยอดขายจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูล  ดังนั้นหากการชนะงานโครงการน้อย ยอดขายและรายได้จะน้อยตาม
ยอดขาย ปี 2560 ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อรายได้ Q1-2 ปี 2561 จะต่ำเนื่องจาก Backlog ปี 2560 มีน้อย
ระดับ 16
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง Detail of Each Risks
รายละเอียดความเสี่ยง
O1 : Operation Risk 1. การส่งมอบโครงการ Solution ไม่ตรง หรือทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งไม่ทันกำหนด จากการบริหารโครงการ
ส่งไม่ทันกำนด จากงานพัฒนา Application
O2 : Operation Risk 2. การบริการ เจ้าหน้าที่ Service มีไม่ครอบคลุมกับธุรกิจ ที่ดำเนินการ หากบริการตาม SLA ไม่ได้โอกาสถูกปรับสูง และขาดความน่าเชื่อถือในการซื้อครั้งต่อไป
ระดับ 8
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง Detail of Each Risks
รายละเอียดความเสี่ยง
O3 : Operation Risk 3. บุคลากร ธุรกิจที่ดำเนินการ จำเป็นต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการนำเสนอ ให้ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการ หากความรู้ไม่เพียงพอ และไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่สามารถอธิบาย-บริการในสินค้าที่ขายได้ ลูกค้าจะไม่เชื่อถือ ส่งผลต่อการขายได้
การไม่ประสาน หรือส่งต่อข้อมูล ระหว่างกันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้งานล่าช้า หรือไม่เข้าในกัน หรือเสียโอกาสในการขาย-เก็บเงินได้
ระดับ 6
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง Detail of Each Risks
รายละเอียดความเสี่ยง
O4 : Operation Risk 4. การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการ
F4 : Financial Risk 4. อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน จะเกิดความเสี่ยงด้านการเงิน
ระดับ 3
Type of Risks ประเภทความเสี่ยง List of Risks รายการกิจกรรมความเสี่ยง Detail of Each Risks
รายละเอียดความเสี่ยง
C1 : Compliance Risk การเสียเปรียบในข้อกฏหมายกับ Sub หรือ Vendor หรือลูกค้า 1. การทำสัญญากับ Sub หรือ Vendor ไม่รัดกุม-เสียเปรียบ
2. หนังสือตอบโต้ต่างๆ ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้อง
C2 : Compliance Risk การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางการ 1. กลต.
2. สรรพากร
3. หน่วยงานกำกับต่างๆ