นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 6 3,335,154 1.31% 3,704 250,947,335 98.68% 3,710 254,282,489 99.99%
ต่างชาติ 0 0 0.% 1 17,257 0.01% 1 17,257 0.01%
รวม 6 3,335,154 1.31% 3,705 250,964,592 98.69% 3,711 254,299,746 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายประชา เหตระกูล 24,576,400 9.664
2 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 19,019,600 7.479
3 นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390
4 นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.105
5 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376
6 นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376
7 นายยงทธ พัวประเสริฐ 2,977,000 1.171
8 นายอนันต์ อัครพุทธิพร 2,957,900 1.163
9 นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120
10 นายอนุพงศ์ บุญอนันตพัฒน์ 2,800,000 1.101
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 248,014,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน