นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น
สัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น % จำนวนราย จำนวนหุ้น %
ไทย 9 6,285,400 2.47% 4,290 247,997,089 97.52% 4,299 254,282,489 99.99%
ต่างชาติ 0 0 0.% 1 17,257 0.01% 1 17,257 0.01%
รวม 9 6,285,400 2.47% 4,291 248,014,346 97.53% 4,300 254,299,746 100.00%
หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2560

 

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787
2 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 15,849,300 6.233
3 นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390
4 นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878
5 นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.105
6 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.376
7 นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000 1.376
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,989,040 1.175
9 นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 2,888,994 1.136
10 นางสาวจารวี โลกวิทวัส 2,848,050 1.120
หมายเหตุ: ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2560 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 248,014,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน