Mr. Dhanawud Suwanhiran

รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
อายุ 50 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
  • 2529 – 2533 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
  • ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน : รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • พ.ย. 2558 – ส.ค. 2559 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • ส.ค. 2539 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น