คอมพิวเตอร์ & อุปกรณ์

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ มูลค่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 ชุด ตามโครงการ Internet ตำบล 155,500,000.00
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 ชุด 62,060,000.00
ธนาคารออมสิน ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารการเงิน 19,445,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซื้อขายและบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 38,367,963.70
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 25,036,074.00
อุปกรณ์ประมวลผลและระบบเครือข่าย 14,108,040.95
ซื้อขายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งบริการซ่อมแซมแก้ไข (File server 36 ชุด) 11,056,665.24
โครงการซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 44,585,021.08
ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปี 2556 จำนวน 16 รายการ 25,454,074.85
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 14,672,897.20
เครื่องคอมพิวเตอณืแม่ข่ายชนิด Blade Server พร้อมอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ 5,269,000.00
ซื้อขายอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2555 5,125,300.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 25,455,300.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 206 ชุด 12,642,629.94
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 16,766,900.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 161 แห่ง ใน 6 อำเภอ ของจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 รายการ 179,400,000.00
โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 57 โรงเรียน 15,285,000.00
การไฟฟ้านครหลวง เครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขนาด A4 จำนวน 821 ชุด 10,249,987.96
Toner Cartridge 2004 ตลับ 14,527,497.00
Notebook computer จำนวน 91 ชุด 4,326,538.58
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศด้านการฝึกและศึกษา จำนวน 1 ระบบ 7,395,350.00
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,992,790.00
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศด้านการฝึกและศึกษา จำนวน 1 ระบบ 7,172,000.00
สิ่งอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 17 รายการ 12,840,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบและอุปกรณ์การประชุมทางไกล 1,490,000.00
อุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องประชุม 2,050,000.00
กรมประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 490 ชุด 11,870,000.00
กรมบังคับคดี จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ( printer ) 8,524,300.21
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบ WIFI 2,749,900.00