ดล เหตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
อายุ 37 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น  (ร้อยละ)   6.79

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพฒันาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)
  • หลักสตูร Directors Certification Program: DCP  รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบมจ. ไอที กรีน
  • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
  • 2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม