นางชลรัก สายวัฒน์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.006%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training
  • หลักสูตร CFO รุ่น2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตร Tax Consultant โดยสาวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตรนักภาษีมืออาชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center
  • หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
  • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)