นางสาวดุลยา พวงทอง

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 50 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) –

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP Online) รุ่นที่ 186/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2559 – 2562 กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน / เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บจก. เฮงเค็ล (ประเทศไทย)