นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ 57 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.024%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2020 “Update in IFRS9 and other new standards” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน (CFO) บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2563 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
 • 2556 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล