นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท
อายุ 61 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.007

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรหารปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ โดยสถาบันจิตวิทยามั่นคง
 • หลักสูตรนักการบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร บมจ. ไอที กรีน
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ชุนบอค จำกัด