นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ 78 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) –

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตร Directors Certificate Program : DCP รุ่นที่ 180/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด
  • 2553 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น