นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
อายุ 61 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) –

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
  • ปริญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  • 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการการยุติธรรม ในคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและตำรวจ วุฒิสภา
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอสซีจี
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
  • 2562 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด