นายประชา เหตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 78 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 9.66

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  การอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Batter Sea College Of Advanced Technology, English
  • หลักสูตร Director Accreditation Program: DAP ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
  • ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)