บัญชา อาชานุสรณ์

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 49 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาสาสตร์คอมพิวเตอร์

 

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
  • บจก. ไชยกาญจน์ คอนเซ้าท์ติ้ง
  • บจก. วันโอวัน โกลเบิ้ล
  • บจก. เอบีซี เทคโนโลยี
  • บจก. แองเคอร์ โซลูชั่น