วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมมาภิบาล
อายุ 49 ปี

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University,London,England
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Certificate of Thailand Government Savings Bank, Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
 • หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
 • Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาช้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4 ) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปวส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2560

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอฟเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ป้จจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมมาภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – อาเซียน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
 • 2556 – 2558 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)