สมศักดิ์ รัตนนิชาญ

รองประธานประเมินความเสี่ยงโครงการ
อายุ  54 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 • ปริญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การอบรม: การพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ
 • การอบรม: ศิลปะการพูดและการเจรจาต่อรอง
 • การอบรม: การบริหารงานขาย
 • การอบรม: การตลาดแบบมืออาชีพ
 • การอบรม: ระบบบริหารคุณภาพ
 • การอบรม: การบริหารโครงการ
 • การอบรม: การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงโครงการ

 

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • 2560 – ปัจจุบัน รองประธานประเมินความเสี่ยงโครงการ  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริชคอร์ปอเรชั่น
 • 2555 – 2559 ผู้จัดการประเมินความเสี่ยงโครงการ  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริชคอร์ปอเรชั่น
 • 2552 – 2554 ผู้จัดการแผนกบริหารและตรวจสอบโครงการบมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริชคอร์ปอเรชั่น
 • 2548 – 2551 ผู้จัดการขาย บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น