สุรภัณฑ์ ธัญญานคร

รองประธานบริหารที่ปรีกษาฝ่ายวิศวกรรม
อายุ : 55 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   0%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม : 
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ

 

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง  
 • ออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • ติดตั้งสาย Fiber optic
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาเสาสัญญานโทรศัพท์มือถือ
 • ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้ากำลัง
 • ติดตั้งท่อสแตนเลสสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผลงานที่สำคัญ
1. Counter Automation Project for Thailand post
Position : Project Director
Responsibilities:
 • Implement software, computer hardware, network, and Install all software & hardware for Thailand post branch all over Thailand.
 • Coordination with customer to drive Project to achieved target time frame
 • Project Finance and budget controller.

 

 2. ERP for Airport Authorities of Thailand 
Position : Project Director
Responsibilities:
 • Define strategic and policy to solve problem of the delayed project. And finally, able to deliver project to customer.
 • Project Finance and budget controller.

 

 3. CRM for National Housing 
Position : Project Director
Responsibilities:
 • Implement and deliver quality project.
 • Project Finance and budget controller.

 

4. Virtual Private Network (VPN) for Thailand Post
Position : Project Director
Responsibilities :
 • Manage and control project to comply to project schedule
 • Manage and cooperate with sub-contractor to achieve project schedule

 

5. CA POS Data Center for Thailand Post
Position : Project Director
Responsibilities:
 • Manage and deliver project according to project master plan
 • Manage and cooperate with sub-contractor to achieve project schedule

 

6. Data Service for Thailand Post
Position : Project Director
Responsibilities:
 • Implement IBM Web Sphere and deliver system