แดน เหตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
อายุ 39 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น  (ร้อยละ)   4.39

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์ นโยบายสารธารณะ
 • ปริญาโท Victoria University of Melbourne, Australia สาขา International Trade Marketing
 • หลักสูตร Director Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 157/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 8/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่น 1 (CCIO) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร ผู้นำ 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตรผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ รุ่น 1 กระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
 • 2561 – 2562 รองประธานเจ้าหน้าอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น