แดน เหตระกูล

รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 36 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 4.39%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ
  • ปริญญาโท Victoria University of Melbourne, Australia สาขา International Trade Marketing
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
  • บริหารจัดการเทคโนโลยี