การบำรุงรักษา (Maintenance)

ความเสียหายของอุปกรณ์หรือโปรแกรม หรือเรียกรวมว่า เครื่องมือ มีกระทบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการบำรุงรักษาให้เครื่องมือเหล่านี้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานให้นานที่สุด ทั้งการซ่อมแซมหลังจากเกิดความเสียหายที่เรียกว่า การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) และการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือที่เรียกว่าการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventative Maintenance)

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีและงบประมาณ ERP จำนวน 1 ระบบ # 1 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 2 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 3 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 4 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 5 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554)
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Stand-Alone Signaling Transfer Point (SSTP) จำนวน 1 ระบบ
จ้างเหมาบำรุงรักษา (MA) ระบบ Next GEneration Network (NGN) จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 56 - 31 กรกฏาคม 57)
จ้างบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ภายในประเทศ (Tandem)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบ Blade server
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 1 6 เดือน (1 มิถุนายน 54 - 31 ธันวาคม 54)
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 2 6 เดือน (1 มกราคม 55 - 30 มิถุนายน 55)
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 3 24 เดือน (1 กรกฎาคม 55 - 30 มิถุนายน 57)
จ้างบำรุงรักษา ระบบ SAN 24 เดือน (1 กรกฎาคม 55 - 30 มิถุนายน 57)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการจ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2549 # 1
โครงการจ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2550 # 2
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 # 3
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 # 4
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 # 5
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 # 6
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 # 7
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 # 8
กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2552-2553 # 1
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2553-2554 # 2
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2554-2555 # 3
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2555-2556 # 4
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2556-2557 # 5
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2552-2553 # 1
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2553-2554 # 2
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2554-2555 # 3
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2555-2556 # 4
กรมที่ดิน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 51 - 30 ก.ย. 51
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Mobile Numbering Portability ปี 2555
กรมประชาสัมพันธ์ จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและระบบป้องกันไวรัสทั้งองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ # 1 12 เดือน ( 17 ก.พ. 55 - 17 ก.พ. 56)
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ # 1 12 เดือน ( 17 ก.พ. 56 - 17 ก.พ. 57)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ม.ราชภัฏพระนคร ( 1 ส.ค. 57 - 28 ก.พ. 58)