การบำรุงรักษา (Maintenance)

ความเสียหายของอุปกรณ์หรือโปรแกรม หรือเรียกรวมว่า เครื่องมือ มีกระทบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการบำรุงรักษาให้เครื่องมือเหล่านี้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานให้นานที่สุด ทั้งการซ่อมแซมหลังจากเกิดความเสียหายที่เรียกว่า การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) และการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือที่เรียกว่าการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventative Maintenance)

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ มูลค่า
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีและงบประมาณ ERP จำนวน 1 ระบบ # 1 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550) 11,427,600.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 2 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551) 4,575,020.40
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 3 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552) 4,575,020.40
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 4 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553) 4,922,612.04
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ # 5 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554) 4,922,612.04
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Stand-Alone Signaling Transfer Point (SSTP) จำนวน 1 ระบบ 8,175,000.00
จ้างเหมาบำรุงรักษา (MA) ระบบ Next GEneration Network (NGN) จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 56 - 31 กรกฏาคม 57) 31,993,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ภายในประเทศ (Tandem) 14,017,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบ Blade server 1,380,300.00
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 1 6 เดือน (1 มิถุนายน 54 - 31 ธันวาคม 54) 18,190,000.00
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 2 6 เดือน (1 มกราคม 55 - 30 มิถุนายน 55) 19,067,400.00
จ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์ ERP # 3 24 เดือน (1 กรกฎาคม 55 - 30 มิถุนายน 57) 74,895,720.00
จ้างบำรุงรักษา ระบบ SAN 24 เดือน (1 กรกฎาคม 55 - 30 มิถุนายน 57) 1,360,000.00
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการจ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2549 # 1 1,057,802.02
โครงการจ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2550 # 2 1,048,270.44
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 # 3 1,995,336.00
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 # 4 3,184,320.00
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 # 5 3,787,800.00
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 # 6 2,991,720.00
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 # 7 5,460,000.00
จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 # 8 4,498,800.00
กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2552-2553 # 1 5,039,700.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2553-2554 # 2 5,499,800.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2554-2555 # 3 5,499,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2555-2556 # 4 5,499,800.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบโปรแกรมและระบบเครือข่าย โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กทม. ระยะที่ 2 ( BMA Security Phase 2) ปี 2556-2557 # 5 5,495,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2552-2553 # 1 2,190,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2553-2554 # 2 2,140,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2554-2555 # 3 2,140,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ของระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กทม. (BMA OC) ปี 2555-2556 # 4 2,147,000.00
กรมที่ดิน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 51 - 30 ก.ย. 51
8,388,800.00
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52
9,898,356.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Mobile Numbering Portability ปี 2555 13,695,992.00
กรมประชาสัมพันธ์ จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและระบบป้องกันไวรัสทั้งองค์กร 3,490,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ # 1 12 เดือน ( 17 ก.พ. 55 - 17 ก.พ. 56) 1,185,000.00
จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ # 1 12 เดือน ( 17 ก.พ. 56 - 17 ก.พ. 57) 1,920,000.00
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ม.ราชภัฏพระนคร ( 1 ส.ค. 57 - 28 ก.พ. 58) 2,250,000.00