คอมพิวเตอร์ & อุปกรณ์

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 ชุด ตามโครงการ Internet ตำบล
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 ชุด
ธนาคารออมสิน ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารการเงิน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซื้อขายและบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อุปกรณ์ประมวลผลและระบบเครือข่าย
ซื้อขายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งบริการซ่อมแซมแก้ไข (File server 36 ชุด)
โครงการซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปี 2556 จำนวน 16 รายการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
เครื่องคอมพิวเตอณืแม่ข่ายชนิด Blade Server พร้อมอุปกรณ์และซอฟท์แวร์
ซื้อขายอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2555
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 206 ชุด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 161 แห่ง ใน 6 อำเภอ ของจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 รายการ
โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 57 โรงเรียน
การไฟฟ้านครหลวง เครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขนาด A4 จำนวน 821 ชุด
Toner Cartridge 2004 ตลับ
Notebook computer จำนวน 91 ชุด
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศด้านการฝึกและศึกษา จำนวน 1 ระบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศด้านการฝึกและศึกษา จำนวน 1 ระบบ
สิ่งอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 17 รายการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบและอุปกรณ์การประชุมทางไกล
อุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 490 ชุด
กรมบังคับคดี จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ( printer )
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบ WIFI