จ้างที่ปรึกษา (Project Consultant)

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Budgeting)
เทศบาลนครอุดรธานี จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองท่าข้ามสุราษฎร์ธานี จ้างที่ปรึกษา โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าข้าม
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในงานแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน
กรมการข้าว ศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลกลางด้านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ