ระบบงานเฉพาะองค์กร (Application Development)

Success Story

IRCP ร่วมยกระดับประสิทธิภาพ ศูนย์ประชาบดี 1300

จากพันธกิจในการเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรม ที่สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม “ศูนย์ประชาบดี 1300” สังกัดภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพที่สามารถให้บริการประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์และขอรับการช่วยเหลือได้จากหลากหลายช่องทาง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300

ในปี 2554 IRCP ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ประชาบดี 1300 ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 ระยะ ที่ 1 และต่อมาในปี 2556 IRCP ยังได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ประชาบดี 1300 ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 ระยะที่ 2

โดยในระยะที่ 1 IRCP ได้เข้าติดตั้งระบบ Call center และ Web service เพื่อให้ศูนย์ประชาบดี 1300 สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับเรื่องร้องทุกข์ และระบบสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การจัดสร้างระบบคลังข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้น IRCP ได้เข้าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับโครงการฯ ในระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และระบบรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ประชาบดีต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบงานของหน่วยงานย่อยของศูนย์ประชาบดีมีการเชื่อมต่อและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการทำให้ฐานข้อมูลเป็นแบบศูนย์กลาง (Centralize Database) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกแบบและปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมและระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพการทำงานสอดคล้องกับระบบงานส่วนกลาง และระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ในระยะที่ 1 ได้

IRCP ยังได้มีส่วนในการเข้าติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center เช่น ระบบเก็บบันทึกเสียงแบบ IP Voice Record, IP Phone แบบ Hardware และแบบ Software / Unified Communication ทั้งยังได้รับมอบหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องสังเกตการณ์ วิเคราะห์และติดตามงานศูนย์ประชาบดี (War Room) รวมถึงจัดหาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี GSM/GPRS/EDGE/HSDPS 3G และ ADSL ในความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps แบบ Fix IP Address ที่ส่วนกลาง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 13 ทั้ง 2 ระยะมีมูลค่ารวม กว่าสี่สิบหกล้านบาท ซึ่งทาง IRCP ภายหลังได้รับเลือกจากศูนย์ประชาบดี 1300 ได้เข้าออกแบบและติดตั้งระบบ จนสามารถส่งมอบงานระยะแรกได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน และอยู่ระว่างดำเนินการติดตั้งระยะที่ 2

IRCP มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสวัสดิการสังคมผ่านศูนย์ประชาบดี 1300 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ์

ระบบงานเฉพาะองค์กร (Application Development)

เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฎิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานภายใน หรือธุรกิจต่างๆ ขององค์กร มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
กรมที่ดิน ( MIS-GIS) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน

"เป็นพัฒนาต้นแบบการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ทั้ง Text, Image, และข้อมูลเชิงพื้นที่(Spatial Data) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมถึงระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานที่ดิน"
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (MIS) จ้างจัดทำระบบธนาณัติออนไลน์และระบบรับชำระเงินทางไปรษณีย์ (PAY AT POST)

1) พัฒนาระบบธนาณัติออนไลน์( Electronic Money Online) เป็นบริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทาง ภายในประเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อรับ/ส่งเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่กำหนด
2) พัฒนาระบบรับชำระเงินทางไปรษณีย์ (PAY AT POST) เป็นบริการรับชำระเงินให้แก่หน่วยงาน/คู่ค้า / ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) Text Terminal จำนวน 700 ชุด

"Telex เป็นช่องทางการส่งข้อมูลทางไกล เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา กสท. จึงได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมการทำงาน Telext ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีการพัฒนาโปรแกรมและ Hardware พิเศษรองรับการส่ง Telex ปัจจุบัน Internet มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบ Telex จึงไม่ได้มีการใช้งาน"
ระบบรับชำระค่าบริการโทรคมนาคม แบบ Web Base
จ้างทำระบบ Event Based Marketing (EBM) จำนวน 1 ระบบ
ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบงาน Document Management system(DMS) Phase 4 แบบ Web Base
พัฒนาระบบ CC-Data ( Credit Card Distibute Job)
พัฒนาระบบ KEC-Data (K-Express Cash Distribution and Tracking Application)
ธนาคารออมสิน พัฒนาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-procuement)
พัฒนาระบบเพิ่มเติม(Audit) งานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Audit E-procuement)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(GIS) พํฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ แบบ Web Application

พัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS บ่อน้ำบาดาล
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการจ้างทำและพัฒนาระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 ระบบ
( E-Licencing)
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Budgeting)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบ E-Workflow procurment
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาระบบงานศูนย์ประชาบดี 1300 และระบบแสวงหาการจัดเก็บข้อมูลผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางเครือข่ายไซเบอร์ ( Web App ระบบงานและฐานข้อมูล )
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 Phase 2
พัฒนาประสิทธิภาพสายด่วน 1300 เพื่อรองรับ OSCC ช่วยเหลือสังคม
ระบบสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง
กรมปศุสัตว์ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรมการข้าว พัฒนาระบบสำนักงาน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน
ที่ทำการปกครอง จังหวัดปทุมธานี จ้างจัดทำข้อมูลโครงการบูรณาการระบบเลขบ้านกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในเขตจังหวัดปทุมธานี
กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาการส่งกระจายเสียงระบบใหม่
กระทรวงการต่างประเทศ ระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของสถานีวิทยุสราญรมย์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโคมไฟระยะไกล(Smart Highway)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) จัดหาพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบการเรียนฯ-อบจ.บุรีรัมย์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษา (help desk)