ระบบงาน DR Site

โลกทุกวันนี้มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งจากธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือธุรกิจหยุดชะงัก เกิดความเสียหาย หรือการดำรงอยู่ขององค์กรได้ ดังนั้นการมีสถานที่อีกแห่งสำหรับเก็บระบบและข้อมูลไว้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานจ้างการขยายระบบ ERP ในสำนักงานใหญ่และการติดตั้งระบบศูนย์สำรองนอกสำนักงานใหญ่ ( DR Site)