ระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning)

เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น ระบบ ERP จึงเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในองค์กรทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่าง real time

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โครงการจัดทำระบบบัญชีและ ระบบงบประมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 ระบบ " ใช้งานในระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานพร้อมกัน(Concurrent users) ไม่น้อยกว่า 100 คน "
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการจ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP) " ใช้งานในระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานพร้อมกัน(Concurrent users) ไม่น้อยกว่า 2,400 คน "