ระบบภูมิสารสนเทศบน Cloud Computing

คือ การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรทางภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการเข้าถึงระบบได้ทุกที่ (Anywhere, Anytime, Any-Device) และด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง จึงสามารถทำให้ขยายขีดความสามารถของระบบได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบน Cloud Computing

ในโครงการจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบน Cloud Computing สำหรับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นี้ เป็นการพัฒนาระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ และสถานที่ติดตั้ง ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานในหลายส่วนงานในอนาคต รูปแบบการพัฒนาสามารถแบ่งตามความต้องการดังนี้

  1. ระบบภูมิสารสนเทศรูปแบบเว็บไซด์ (Web Application)
  2. ระบบภูมิสารสนเทศรูปแบบเว็บไซด์บนสมาร์ทโฟน และแท็บแล็บ (Web Application on Mobile)
  3. ระบบสำรวจพื้นที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน และแท็บแล็บ (Survey Application on Mobile)