ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การได้มาซึ่งข้อมูล จำเป็นต้องมีกระบวนการ จัดเก็บ แยกแยะ ที่ดี เพื่อสามารถวิเคราะห์ ทำรายงาน นำเสนอได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ ในเวลาที่เหมาะสม

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา ระบบโปรแกรมศูนย์ปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศูนย์ประมวลผลและบริการภาพถ่ายจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเคลื่อนที่
 " จัดทำรถปฏิบัติการและรถสนับสนุนประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม สำหรับสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบและเครื่องมือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบประชุมทางไกล ระบบอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยสำหรับรถปฏิบัติการเคลื่อนที่."