Next Generation Network (NGN)

คือโครงข่ายที่สามารถให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่หลากหลาย สามารถทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่ จึงเป็นการประยุกต์เทคโนโลยี packet switching โดยใช้ Internet Protocol (IP) ให้บริการโดยไม่มีขีดจำกัด เป็นปัจจัยเกื้อหนุน ให้เกิดสังคมที่มีการประยุกต์การสื่อสารโทรคมนาคมอย่างกว้างขวาง (ubiquitous communication society) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาจัดทำระบบ Next Generation Network (NGN)
จัดทำระบบ IN (Intelligent Network) จำนวน 1 ระบบ
ระบบ IP Multimedia Subsystem (IMS)

เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริการจัดการต่าง ๆ ที่ใช้ IP (Internet Protocol) เป็นรูปแบบในการสื่อสารให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายสื่อสารเดียวกันได้ (Convergence) เป็นเครือข่าย Multimedia รองรับการใช้บริการได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ข้อมูล และภาพในเวลาเดียวกันและบนอุปกรณ์ Terminal เดียวกัน สามารถใช้งานแบบ Triple Play (ภาพ เสียง ข้อมูล) ได้สมบูรณ์แบบ ระบบยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่เดิมและโครงข่ายเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มขนาดการใช้งานจากขนาดเล็กไปเป็นขนาดใหญ่ได้ (Scalable) มาตรฐาน IMS พัฒนาโดย 3GPP (3 rd Generation Partnership Project) และ IETF เป็นมาตรฐานที่สามารถทำให้โครงข่ายต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้และสามารถใช้งานบริการแบบ Multimedia ร่วมกันได้ แม้ว่าจะมีโครงข่ายสื่อสารที่ต่างชนิดกัน ซึ่งมาตรฐาน IMS นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Next Generation Networks หรือ NGN

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบ IP Multimedia Subsystem (IMS)  เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. งามวงศ์วาน และสำนักงานเขตทั้ง 12 เขต ขอบเขตงานจ้าง ประกอบด้วย การวางระบบ, Cabling ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบ IMS การติดตั้งระบบไฟฟ้า, และ IP Cabling ใน Server Rack และ Uplink ระหว่าง Server ส่วนกลางและสำนักงานสาขาของ กฟภ.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) IMS Network Anlyzer
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดและตรวจสอบหาสาเหตุข้อขัดข้อง ในการใช้งานระบบ NGN/IMS ของ กสท
Number Portability หรือ การคงสิทธิ์เลขหมาย

คือ การให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมได้ แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้ให้บริการไปแล้ว หรือ จะเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการย้ายที่อยู่ก็ได้ รูปแบบของ Number Portability มี 3 ประเภท ได้แก่
1. Location Portability การย้ายชุมสายในพื้นที่บริการของชุมสายเดียวกัน
2. Operator Portability การใช้หมายเลขเดิมแต่เปลี่ยนเครือข่าย
3. Service Portability การเปลี่ยนประเภทบริการที่ขอรับจากผู้ให้บริการ เช่น เปลี่ยนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก Postpaid เป็น Prepaid

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการ Number Port
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ้างปรับปรุงระบบ MNP (Mobile Number Port)  เพื่อรองรับ MVNO
( Mobile Virtual network Operator)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Gateway

1. พัฒนาระบบจัดเก็บเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพิ่มเติมสำหรับระบบจัดเก็บเดิมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (Intec Single .View)
2. จ้างจัดทำระบบ MNP Gateway เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในส่วนของระบบ Mobile Number Portability โดยให้ระบบสามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น หรือรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โอนย้ายมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นเข้าสู่ระบบได้ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลหรือระบบ Clearing House (CLH) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Gateway
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์ Media Gateway โครงข่ายของตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อุปกรณ์ Media Gateway (MGW) จำนวน 5 ชุด
Account Management System (AMS)

ระบบบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิค (Routing Management Application) ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเส้นทางทราฟฟิคโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยมีข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณทราฟฟิค ต้นทุน ทราฟฟิคแต่ละเส้นทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจและประเมินผลการจัดทราฟฟิค รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อและสั่งงานชุมสายโดยตรงเพื่อปรับปรุง Routing ตามรูปแบบการบริหารเส้นทางที่เหมาะสม (Optimal Routing)และระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Profile Management) เป็นระบบช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าบริการโทรศัพท์ประเภทต่างๆ โดยมีข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน ค่าใช้บริการ รูปแบบการใช้งาน ประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจและประเมินผลการปรับอัตราค่าบริการ หรือการจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ้างทำระบบ Account Management System (AMS)
TANDEM

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ การออกแบบมาสำหรับถ่ายทอดเสียงสนทนา (voice communication) โดยเฉพาะ ในอดีต แม้ว่าคุณภาพในการให้บริการจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คือเสียงที่ผ่านมาทางสายโทรศัพท์นั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ก็มีความชัดเจนมากพอที่ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถแยกแยะเสียงสนทนาออกจากเสียงสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ได้โดยง่าย ในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นระบบที่มีความไว้วางใจได้ในระดับสูงมากและกำลังปรับปรุงไปเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้สัญญาณดิจิตอลซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าระบบเดิม

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

"จ้างปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ภายในประเทศ (Upgrade ชุมสาย TANDEM) เป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ (Turnkey System) ขอบเขตของงานประกอบด้วย

  1. อุปกรณ์ Class 4 Softswitch และ Media Gateway/Signalling Gateway พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งาน
  2. การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น การทดสอบ (Acceptance Test) การฝึกอบรม การรับประกัน หนังสือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ "
ระบบ STP (Signaling Transfer Point)

STP (Signaling Transfer Point) เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสัญญาณ Signaling No. 7 ให้กับ ระบบ Fix line และ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สิ่งที่จะได้รับคือ การเชื่อมโยงระบบสัญญาณ Signaling No. 7 กับ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ให้รองรับกับจำนวนเครื่องลูกข่าย( subscriber)

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ติดตั้งอุปกรณ์ STP เพื่อรองรับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G อีก 1 ล้านเลขหมาย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Signaling Transfer Point (STP) และ Mobile Number Portability (MNP) Function เพื่อใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1X และให้บริการโครงข่ายบริการโทรศัพท์
อุปกรณ์ขยาย Capacity ระบบ Network Sureilance จำนวน 1 ระบบ
Home Location Register (HLR)

เป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับจัดเก็บระเบียนผู้ใช้บริการ รวมถึงกำหนดระบุรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายพึงได้รับ นอกจากนี้ HLR ยังทราบตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการแต่ละราย ว่าปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ภายใน VLR ใด เพื่อประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายของเลขหมายปลายทางในกรณีที่มีการติดต่อเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเสียง การสื่อสารข้อมูล หรือแม้กระทั่งการรับสัญญาณ SMS

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขยายความจุของ HLR แบบ UMTS, ปรับปรุง HLR แบบ CDMA เป็นแบบ UMTS และขยาย License ระบบ Network Management(NMS) เพื่อ Support HSPA Mobile

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์ Dummy Node Type B
(Tellabs)
ซื้ออุปกรณ์ MSAN (Multi Service Access Node) จำนวน 1 ระบบ
Value added service (VAS)
อุปกรณ์ ONU และ Broadband Router จำนวน 1 ชุด
สร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber พื้นที่จังหวัดภาคกลาง
อุปกรณ์ขยาย Capacity Access Node Type B จำนวน 7 ชุด
อุปกรณ์ BRAS สำหรับบริการ Broadband Internet จำนวน 2 ชุด
ยุบรวมระบบชุมสาย SRC5 และ PGW จำนวน 1 ระบบ

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์สื่อสาร Fiber Optic แนวท่อก๊าซธรรมชาติปี 2556 สัญญา/PO
ปรับปรุงระบบ DWDM ระหว่างสถานี NRPP NGS และ OC

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อ และบูรณาการ