ระบบเครือข่าย / ระบบรักษาความปลอดภัย / ระบบจัดเก็บ-สำรองข้อมูล

ข้อมูลที่สะสมมานานมีมูลค่าที่มิอาจประเมินได้ อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลต้องเชื่อถือได้ มีระบบป้องกัน การเข้าถึงเพื่อความปลอดภัย พร้อมระบบการสำรองข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรจะละเลยมิได้

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับสำนักงานเขต 50 เขต
ระบบคอมพิวเตร์พร้อมระบบโปรแกรม โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง # 1
ติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง # 2
ติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสง # 3
ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
ระบบบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ์ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำการใหม่ของสำนักข่าวแห่งชาติ
พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดตั้งและจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บริเวณน้ำท่วม 16 จุด
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วางระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาค
อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซื้อขายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ SAN จำนวน 9 รายการ
อุปกรณ์ Disk Storage พร้อมบริการบำรุงรักษา 4 ปี
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ภาษาสูง 9 ชั้น
ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 รายการ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลระบบ MIS พร้อมติดตั้ง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์ Part Data พร้อมติดตั้งและบำรุงรักษาเพื่อใช้ในงานของ SME BANK