ระบบ Monitoring / Log

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ มูลค่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #1 ปี 51-52 2,996,000.00
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #2 ปี 53 2,499,000.00
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #3 ปี 54 2,496,000.00
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #4 ปี 55 2,480,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ # 0 3,000,000.00
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ # 1 14,800,000.00
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ # 2 38,092,000.00
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ # 2.5 37,182,500.00
เพิ่มประสิทธิภาพระบบในการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้บริการแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร 20,694,700.00
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด
จ้างกิจกรรมเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24,745,000.00
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ EITD(สพธอ) : เก็บ LOG
ระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามจำนวน 1 ระบบ
13,900,000.00
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ้างจัดทำระบบควบคุมการเรียกใช้งาน Internet จากเครือข่ายภายใน จำนวน 1 ระบบ ( Proxy ) 15,729,000.00