ระบบ Monitoring / Log

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #1 ปี 51-52
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #2 ปี 53
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #3 ปี 54
จ้างเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ #4 ปี 55
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ # 0
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ # 1
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ # 2
โครงการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำผิดด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ # 2.5
เพิ่มประสิทธิภาพระบบในการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้บริการแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด
จ้างกิจกรรมเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ EITD(สพธอ) : เก็บ LOG
ระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามจำนวน 1 ระบบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ้างจัดทำระบบควบคุมการเรียกใช้งาน Internet จากเครือข่ายภายใน จำนวน 1 ระบบ ( Proxy )